Kooiman
Vragen? Bel Bert!
+31 (0)6-53 40 36 05 +31 (0)6-53 40 36 05

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Versie 1.0 d.d. 01-08-2022

 

Gewoon & Betrokken. Arbodienst doet haar uiterste best om de klanten naar wens te bedienen, desondanks bestaat de mogelijkheid dat iets niet naar wens verloopt.

Het doel van deze klachtenregeling is klachten van klanten op te lossen en signalen van klanten te gebruiken om de dienstverlening van Gewoon & Betrokken te verbeteren. Indien u een klacht heeft kunt u deze melden via info@gewoonenbetrokken.nl

De klachtenregeling ziet er als volgt uit:

 

 1. Een klacht in het kader van deze regeling is iedere uiting van onvrede door of namens een belanghebbende (hierna te noemen de klager) inzake de dienstverlening van Gewoon & Betrokken. in het algemeen of nalaten van individuele medewerkers van Gewoon & Betrokken., welke niet na een toelichting of onmiddellijke correctie kan worden verholpen.
 2. Een uitzondering hierop is de inhoudelijke beoordeling, of het medische handelen van een bedrijfsarts. Klagers kunnen in dat geval een deskundigen oordeel bij het UWV aanvragen of een second-opinion bij een onafhankelijk bedrijfsarts.
 3. In deze regeling wordt verstaan onder:
 • werkdag: een dag niet zijnde een zaterdag of zondag of erkende nationale feestdag;
 • week: periode van 7 dagen beginnend op een werkdag en eindigend 7 dagen later om 24.00 uur;
  • maand: periode beginnend op een werkdag en eindigend op dezelfde datum van de daaropvolgende kalendermaand om 24.00 uur.
 1. De klager kan zich bij het indienen en vervolgen van de klachtenprocedure laten bijstaan door een of meerdere door hem aan te wijzen deskundige(n).
 2. De geregistreerde klacht wordt op de dag van ontvangst overhandigd aan de directie. De directie blijft verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht, maar kan deze delegeren aan een medewerker. De klacht kan niet worden gedelegeerd aan een persoon waarop de klacht betrekking heeft.
 3. De ontvangst van de klacht wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de 5e werkdag na de dag van ontvangst schriftelijk aan de klager bevestigd, waarbij de klager tevens wordt geïnformeerd over de verdere procedure.
 4. De klager ontvangt uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk antwoord waarin de klacht en de voorgestelde oplossing/te nemen maatregelen worden vermeld. Tevens wordt de klager gewezen op de verder te volgen procedure indien hij/zij het niet eens is met de voorgestelde afhandeling van de klacht.
 5. Indien de klager het niet eens is met de schriftelijk voorgestelde afhandeling van de klacht maakt hij/zij dit binnen 1 maand na verzending schriftelijk kenbaar aan de directie van Gewoon & Betrokken.
 6. De klager wordt binnen 1 week na ontvangst van de in voorgaand artikel bedoelde mededeling van klager door Gewoon & Betrokken., in de gelegenheid gesteld mondeling (d.w.z. telefonisch of op de betreffende vestiging) de klacht toe te lichten aan de behandelaar van de klacht. Indien dat door beide partijen nuttig wordt geoordeeld en indien van toepassing vindt de mondelinge toelichting plaats in een gesprek waarbij naast de behandelaar van de klacht ook de medewerker op wie de klacht zich toespitst aanwezig is. Indien zulks door een der partijen wordt gewenst is bij dit gesprek - naast de behandelaar van de klacht - nog een tweede vertegenwoordiger van Gewoon & Betrokken aanwezig. Schriftelijk wordt vastgelegd dat deze mondelinge procedure heeft plaatsgevonden en in welke vorm. Indien de klager geen gebruik maakt van deze mogelijkheid ontvangt hij/zij binnen 2 weken een definitieve beslissing van de directie van Gewoon & Betrokken.
 7. Tijdens het in artikel 9 bedoelde gesprek kan aan de klager een voorstel worden gedaan tot het verhelpen van de klacht. De klager kan hier direct op reageren. Wanneer in het gesprek een bevredigende afhandeling van de klacht wordt gerealiseerd, wordt dit aan het eind van het gesprek schriftelijk vastgelegd.
 8. Indien het in artikel 9 bedoelde gesprek (nog) niet tot een wederzijds bevredigende oplossing en afhandeling van de klacht heeft geleid, wordt aan de klager uiterlijk binnen 2 weken na dat gesprek schriftelijk een definitief voorstel gedaan om de klacht af te handelen. Daarbij wordt de klager gewezen op de mogelijkheid zich desgewenst te wenden tot Stichting DOKh, afdeling Klachten en Geschillen, Robijnstraat 6, 1812 RB Alkmaar of via www.dokh.nl. Klachten inzake het medisch handelen of een onjuiste behandeling door de bedrijfsarts kunnen worden voorgelegd aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
 9. Overschrijding van enige in de voorgaande artikelen gestelde termijn heeft van het moment van overschrijding van de termijn tot gevolg dat bij het voorleggen van de klacht aan de klachtencommissie niet aan klager kan worden tegengeworpen dat de interne klachtenprocedure nog niet is afgerond, tenzij over de overschrijding van de termijn overleg heeft plaatsgevonden met klager en deze daarmee heeft ingestemd.
 10. Een klacht wordt afgesloten indien de klacht is overgegaan in een juridische procedure of indien Gewoon & Betrokken het dossier waarop de klacht betrekking heeft, heeft overgedragen aan het UWV in verband met het bereiken van de maximale wachttijd voor de WIA.

 

Hardinxveld-Giessendam

Directie Gewoon & Betrokken. Arbodienst

 

N.B. Geschillen tussen partijen, die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, kunnen door de klager worden voorgelegd aan een daartoe bevoegd Nederlands rechter

DIT ZIJN WIJ

Bert Kooiman

Bert Kooiman

‘Uw personeel is uw grootste kapitaal. Daar wilt u goed voor zorgen. Ik ben u graag projectmatig van dienst bij alle soorten personeelsvraagstukken. Van advies tot operationele ondersteuning bij de uitvoering en implementatie van diverse personeelsinstrumenten. Afhankelijk van uw vraagstelling werk ik op projectbasis een vast aantal uren per week of per periode. Dus geen langlopende contracten, abonnementen of minimale afname aan uren. U betaalt alleen voor de oplossing waar u behoefte aan heeft. Op welk HR-gebied dan ook. En als het nodig is schakel ik betrouwbare aanvullende specialisten in uit mijn uitgebreide netwerk. Bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsrecht, pensioenvoorzieningen, assessments, . Zo krijgt u één aanspreekpunt en toch alle benodigde specialistische kennis. Pragmatisch en nuchter.’


Bert Kooiman Bert Kooiman
André Joosten

André Joosten

‘Zoekt u een Arbodienst? Een partner in integraal gezondheidsmanagement? Wilt u inzetten op gedragsverandering rond gezondheid en verzuim? Gewoon & Betrokken Arbodienst is hét alternatief voor traditionele arbodienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf. Traditionele arbodiensten hebben geen belang bij een laag verzuim, verzuim is immers hun werk. Gewoon & Betrokken Arbodienst draait dit juist om. Onze inzet leidt tot meetbaar rendement, voor zowel medewerkers als de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn. Met de juiste aanpak kan het negatieve effect van arbeidsverzuim structureel omlaag. In iedere branche en in elke organisatie. Zo zijn we uw partner in integraal gezondheidsmanagement. Met advies en ondersteuning bij alle aspecten rondom gezondheid en verzuim in uw organisatie.’


RECENSIES

“Bij Branderij Joost draait alles om onze traditioneel gebrande koffie en vers gebrande nootjes. Maar dat kan alleen met gezonde werknemers. Er moest daarom gewerkt worden aan een goed personeelsbeleid en zo kwamen we terecht bij Kooiman HR. Bert hielp ons met onze HR-vraagstukken, verzuimbegeleiding én trainingen in het kader van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Hij is een echte vakidioot, zeer flexibel, laat nooit lang op zich wachten en dacht continu mee in de context van onze onderneming. We hebben dan ook veel vertrouwen in de oplossingen die nu worden aangebracht.”

Harald Weitering, Directeur
Branderij Joost BV

“Wij zijn expert in het aanbieden van groene oplossingen, Kooiman HR is expert in het aanbieden van HR-oplossingen. Met een fijne samenwerking tot gevolg. Bert is een vakkundig HR-specialist doortastend en vraagbaak voor onze HR-(arbeidsrechtelijke)vraagstukken. Ook op het gebied van wet en regelgeving kunnen we altijd bij hem terecht. Hij denkt uitstekend mee over onze uitdagingen en wij hebben vertrouwen in de aangedragen oplossingen en adviezen.”

Myra Waegemakers, Hoofd Personeelszaken
Van der Tol Groep BV

“We zochten ondersteuning bij het vormgeven van het HR-beleid binnen de Nationale Bomenbank Groep. Op zowel strategisch als operationeel niveau. Bert hielp ons hierbij uitstekend, ook met trainingen in het kader van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en verzuimbegeleiding. Bert is allround HR-specialist, professioneel en flexibel. Hij biedt echt maatwerk en denkt uitstekend mee met onze wensen en uitdagingen. Daar kunnen we mee vooruit!”

Pieter-Jan de Winter, Directeur eigenaar
Nationale Bomenbank Groep BV

WIJ WERKEN VOOR

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang